Annuleringsvoorwaarden

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op het moment van boeken rekening te houden met ons annuleringsbeleid.
Zorg ervoor dat u uw data en reisplannen kent, voordat u uw verblijf bij ons boekt.
Zodra we hebben afgesproken om het huis voor u vrij te houden, zullen we alle inkomende aanvragen voor uw geboekte periode afwijzen.
Annuleringen van de Kaakberg op korte termijn hebben grote gevolgen voor ons. Daarom hanteren we een strict en duidelijk beleid.


Aanbetaling


Bij alle reserveringen/boekingen, die telefonisch, per email of online worden gemaakt, wordt op het moment van boeken een aanbetaling van 50% van de totaalsom in rekening gebracht. De rest van de huur dient 6 weken voor aankomst betaald te zijn. De boeking is gegarandeerd, zodra de aanbetaling is ontvangen.


Annuleringen 1. Voor alle annuleringen wordt 25 euro in rekening gebracht.

 2. Restitutie: restitutie van de aanbetaling vindt plaats als de annulering ten minste 42 dagen voor aankomst wordt ontvangen.

 3. Vroegtijdig vertrek: hoewel we sympathiseren met onvoorziene omstandigheden, is het huis na het inchecken niet langer beschikbaar voor verhuur, daarom vindt er geen restitutie plaats.

 4. Wij gaan er vanuit dat u een reis/annuleringsverzekering heeft afgesloten voor onvoorziene omstandigheden.


Annuleringen ivm Corona


Omdat de reis/annuleringsverzekering veelal geen kosten vergoed, die veroorzaakt zijn door Corona, hebben wij hiervoor een aangepast beleid.
De Kaakberg is 'Corona proof', dwz dat u met een gerust hart hier kunt komen logeren, want we houden ons aan de lokale regels en verwachten dat ook van onze gasten.
Als u geboekt heeft en u kunt toch onverhoopt niet komen, doordat u zelf besmet bent en in quarantaine moet blijven (met doktersbewijs) of door een verbod en een plotseling gewijzigd Coronabeleid in Nederland, òf in het land waar u vandaag komt, dan bieden wij u een VOUCHER aan die u kunt gebruiken voor de volgende twee seizoenen. Daarbij gaan we er vanuit dat u bekend met de regels of de te verwachten aangekondigde regels in uw land.Op de voucher staan de voorwaarden en geldigheid duidelijk vermeld. 

Als u bijvoorbeeld een week met 4 personen in juli, het hoogseizoen heeft geboekt, kunt u in de komende twee jaar voor dezelfde prijs een week in het hoogseizoen, wederom met 4 personen komen. Het aantal personen blijft hetzelfde en het seizoen (hoog, midden, of laag ) moet ook gelijk zijn. Dit geldt ook als de nachtprijzen inmiddels verhoogd zijn voor nieuwe gasten. Wilt u met meer personen komen of in een 'hoger' seizoen, dan moet u bijbetalen, conform de dan geldende prijs.


Bezoekersbeleid


Country & Lake  is een zeer besloten plek voor rust en ontspanning. U mag wel bezoek ontvangen, maar overnachting en gebruik van de sauna en de spa is exclusief voorbehouden aan onze geregistreerde gasten.


ENGLISH


Cancellation Policy


It is your responsibility to consider our cancellation policy at the time of booking.
Make sure you know your dates and travel plans before booking your stay with us.
Once we have agreed to keep the house clear for you, we will reject all incoming requests for your booked period.
Short-term cancellations from the Kaakberg have major consequences for us. That is why we have a strict and clear policy.


Deposit


For all reservations / bookings made by telephone, email or online, a deposit of 50% of the total amount will be charged at the time of booking. The rest of the rent must be paid 6 weeks before arrival. The booking is guaranteed as soon as the deposit has been received.


Cancellations 1. For all cancellations 25 euros will be charged.

 2. Refund: The deposit will be refunded if the cancellation is received at least 42 days before arrival.

 3. Early Departure: Although we sympathize with unforeseen circumstances, after check-in the house is no longer available for rental, therefore no refunds will be made.

 4. We assume that you have taken out travel / cancellation insurance for unforeseen circumstances.


Cancellations due to Corona


Because the travel / cancellation insurance usually does not reimburse costs caused by Corona, we have an adjusted policy for this.
De Kaakberg is 'Corona proof', which means that you can come and stay here with peace of mind, because we adhere to the local rules and expect the same from our guests.
If you have booked and you are unexpectedly unable to come, because you have to stay in quarantine (on order of the docter) or due to a ban and a suddenly changed Corona policy in the Netherlands, or in the country where you are coming from, we will offer you a VOUCHER that you can use for the next two seasons. The conditions and validity are clearly stated on the voucher.
For example, if you have booked a week with 4 people in July, the high season, you can come again with 4 people in the next * two * years for the same price a week in the high season. The number of people remains the same and the season (high, medium or low) must also be the same. This also applies if the night rates have meanwhile been increased for new guests. If you want to come with more people or in a 'higher' season, you have to pay extra, in accordance with the current price.


Visitor policy


Country & Lake is a very private place for rest and relaxation. You may receive visitors, but overnight stay and use of the sauna and spa is exclusively reserved for our registered guests.


DEUTSCH


Stornierungsbedingungen


Es liegt in Ihrer Verantwortung, unsere Stornierungsbedingungen zum Zeitpunkt der Buchung zu berücksichtigen.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten und Reisepläne kennen, bevor Sie Ihren Aufenthalt bei uns buchen.
Sobald wir vereinbart haben, das Haus für Sie frei zu halten, werden wir alle eingehenden Anfragen für Ihren gebuchten Zeitraum ablehnen.
Kurzfristige Stornierungen vom Kaakberg haben erhebliche Konsequenzen für uns. Deshalb haben wir eine strenge und klare Politik.


Anzahlung


Für alle Reservierungen / Buchungen, die per Telefon, E-Mail oder online vorgenommen werden, wird zum Zeitpunkt der Buchung eine Anzahlung von 50% des Gesamtbetrags berechnet. Der Rest der Miete muss 6 Wochen vor Anreise bezahlt werden. Die Buchung ist garantiert, sobald die Anzahlung eingegangen ist.


Stornierungen 1. Alle Stornierungen werden mit 25 Euro berechnet.

 2. Rückerstattung: Die Anzahlung wird zurückerstattet, wenn die Stornierung mindestens 42 Tage vor Anreise eingeht.

 3. Vorzeitige Abreise: Obwohl wir mit unvorhergesehenen Umständen einverstanden sind, kann das Haus nach dem Check-in nicht mehr gemietet werden, daher erfolgt keine Rückerstattung.

 4. Wir gehen davon aus, dass Sie für unvorhergesehene Umstände eine Reise- / Stornoversicherung abgeschlossen haben.


Stornierungen aufgrund von Corona


Da die Reise- / Stornoversicherung in der Regel keine von Corona verursachten Kosten erstattet, haben wir hierfür eine angepasste Police.
De Kaakberg ist "Corona Proof", was bedeutet, dass Sie beruhigt hierher kommen und bleiben können, da wir die lokalen Regeln einhalten und dasselbe von unseren Gästen erwarten.
Wenn Sie gebucht haben und unerwartet nicht kommen können, weil Sie  in Quarantäne bleiben müssen (mit Bewis von Dokter) oder wegen eines Verbots und einer plötzlich geänderten Corona-Richtlinie in den Niederlanden oder in dem Land, wovon Sie kommen, bieten wir Ihnen einen GUTSCHEIN an die Sie für die nächsten zwei Jahreszeiten verwenden können. Die Bedingungen und die Gültigkeit sind auf dem Gutschein deutlich angegeben.
Wenn Sie beispielsweise in der Hochsaison im Juli eine Woche mit 4 Personen gebucht haben, können Sie in den nächsten * zwei * Jahren wieder mit 4 Personen zum gleichen Preis für eine Woche in der Hochsaison kommen. Die Anzahl der Personen bleibt gleich und die Jahreszeit (hoch, mittel oder niedrig) muss ebenfalls gleich sein. Dies gilt auch dann, wenn die Übernachtungspreise für neue Gäste inzwischen erhöht wurden. Wenn Sie mit mehr Personen oder in einer "höheren" Saison kommen möchten, müssen Sie entsprechend dem aktuellen Preis extra bezahlen.


Besucherrichtlinien


Country & Lake ist ein sehr privater Ort für Ruhe und Entspannung. Sie können Besucher empfangen, aber die Übernachtung und Nutzung der Sauna und des Spas ist ausschließlich unseren registrierten Gästen vorbehalten.