Privacystatement

Country & Lake Luxury Kaakberg


gevestigd IJsselmeerdijk 26, 1473 PP, Warder
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
+31(0)299 372190/+31 630406331
info@countryandlake.nl
www.countryandlake.nl


Scroll down for English


Privacyverklaring


In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens door de Country & Lake Luxury Kaakberg worden verwerkt en voor welke doeleinden dit noodzakelijk is.
Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via [info@countryandlake.nl]
Via deze website informeren wij u over ons vakantiehuis en heeft u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen of een reservering te maken. Daarbij worden persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden het zeer belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw gegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons hierbij aan de privacywetgeving die van toepassing is.
Persoonsgegevens
Voor het verlenen van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. Wij verwerken deze gegevens op grond van een wettelijke plicht en op grond van uw toestemming.
De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn:
• Naam
• Adres
• Woonplaats
• Land
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IBAN en BIC/SWIFT


Doeleinden


De bovenstaande persoonsgegevens worden door Country & Lake uitsluitend verwerkt voor een vooraf gesteld doel. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn voor ons noodzakelijk om deze doelen te bereiken. Wij verwerken uw gegevens nooit voor andere doeleinden.
De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken zijn:
• Het nachtregister (noodzakelijk voor het geval er zich een calamiteit voordoet en voor de toeristenbelasting)
• Versturen van facturen
• Retourneren van gevonden voorwerpen
• Bevestigen of annulering van reserveringen
• Service bieden voor gasten
• Bijhouden van digitaal gastenboek
Wij zijn wettelijk verplicht een nachtregister bij te houden. Hiervoor vragen wij uw naam en woonplaats. Wanneer u deze gegevens niet wenst te verstrekken kunnen wij u helaas geen overnachting bieden in ons vakantiehuis.


Links naar externe websites


Op onze website zijn een aantal links naar websites van andere bedrijven en organisaties die voor u relevant zijn. De eigenaar van website Country & Lake kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties/bedrijven. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.


Google Analytics


Wij werken met Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Wanneer wij uw gegevens aan een derde partij verstrekken, zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer noodzakelijk zijn. Dit doen wij door een overeenkomst te sluiten met de betreffende partner.


Beveiligen en bewaren


Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken.
De persoonsgegevens die wij verwerken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verkregen hebben. Het bewaren van de gegevens is noodzakelijk wanneer deze nodig zijn voor het leveren van onze diensten. Wanneer de wet echter een andere verplichte bewaartermijn noemt, zullen uw gegevens worden bewaard zolang de wet dit vordert.


Inzage recht en wijzigen.


U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in te zien, te wijzigen en/of te wissen. U kunt hiervoor per e-mail contact met ons opnemen. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring.


Klachtenrecht


U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u klachten heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Natuurlijk kunt u uw klacht eerst bij ons neerleggen, maar mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u alsnog uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via hun website.
Privacy statement


This privacy statement explains which personal data are processed by Country & Lake Luxury Kaakberg and for what purposes this is necessary.
If you have any questions after reading this privacy statement, please contact us at [info@countryandlake.nl]
Through this website we inform you about our holiday home and you have the option to contact us or make a reservation. Personal data is thereby processed. We think it is very important that your data is handled with care. Personal data is therefore carefully processed and secured by us. We hereby adhere to the applicable privacy legislation. 

Personal details
We process personal data for the provision of our services. We process this data on the basis of a legal obligation and on the basis of your consent.
The personal data that we can process are:
• Name
• Address
• Residence
• Country
• Phone number
• E-mail address
• IBAN and BIC / SWIFT


Purposes


The above personal data is only processed by Country & Lake for a predetermined purpose. The personal data we process is necessary for us to achieve these goals. We never process your data for other purposes.
The purposes for which we process personal data are:
• The night register (necessary in case of a calamity and for the tourist tax)
• Sending invoices
• Returning found items
• Confirmation or cancellation of reservations
• Provide service for guests
• Maintaining a digital guestbook
We are legally obliged to keep a night register. For this we ask for your name and place of residence. If you do not wish to provide this information, we unfortunately cannot offer you an overnight stay in our holiday home.
We process personal data for the provision of our services. We process this data on the basis of a legal obligation and on the basis of your consent.
The personal data that we can process are:
• Name
• Address
• Residence
• Country
• Phone number
• E-mail address
• IBAN and BIC / SWIFT


Links naar external websites


Our website contains a number of links to websites of other companies and organizations that are relevant to you. The owner of the Country & Lake website cannot be held responsible for the use of your data by those organizations / companies. It is recommended to read the Privacy Statement of the relevant website.


Google Analytics


We work with Google Analytics, a web analysis service offered by Google Inc. Google Analytics uses "cookies" (text files placed on your computer) to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transferred to and stored by Google on servers in the United States. Google uses this information to keep track of how you use the website, to compile reports on website activity for website operators and to offer other services related to website activity and internet usage. Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so, or insofar as these third parties process the information on behalf of Google. Google will not combine your IP address with other data available to Google. You can refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings in your browser. However, we point out that in that case you may not be able to use all the features of this website. By using this website you consent to the processing of the information by Google in the manner and for the purposes described above.
When we provide your data to a third party, we ensure that your data is not used for other purposes and that your data is deleted as soon as it is no longer necessary. We do this by entering into an agreement with the relevant partner.


Secure and keep


We take appropriate security measures to limit misuse of, and unauthorized access to, your personal data.
The personal data that we process is not kept longer than is necessary for the purpose for which we obtained it. The retention of the data is necessary when it is necessary for the provision of our services. However, when the law specifies a different mandatory retention period, your data will be kept for as long as the law requires.


Right to access and change.


You have the right to view, change and / or delete your personal data that are processed by us. You can contact us by e-mail for this. The contact details are at the top of this privacy statement.


Right of complaint


You have the right to file a complaint with the Dutch Data Protection Authority if you have complaints regarding the processing of your personal data. Of course you can first submit your complaint to us, but if we cannot resolve it together, you can still submit your complaint to the Dutch Data Protection Authority, via Security and storage
We take appropriate security measures to limit misuse of, and unauthorized access to, your personal data.
The personal data that we process is not kept longer than is necessary for the purpose for which we obtained it. The retention of the data is necessary when it is necessary to provide our services. However, when the law specifies a different mandatory retention period, your data will be kept for as long as the law requires.