Algemene voorwaarden

**Scroll down for English translation


Aan onze gasten,
Helaas hebben wij boekingsvoorwaarden moeten opstellen al druist dat tegen onze natuur en gastvrijheid in. We hebben alleen door schade en schande ervaren dat er heel af en toe personen zijn die misbruik maken of die proberen misbruik te maken van onze gastvrijheid en dat willen we graag voorkomen. Vandaar onze beslissing om onderstaande boekingsvoorwaarden toch maar op te nemen. Heeft u nog vragen hierover of op- of aanmerkingen? Misschien zelfs een aanvulling dan horen wij het graag van u.


LEGITIMATIE TEN BEHOEVE VAN ONS NACHTREGISTER


U bent verplicht het formulier nachtregister van de gemeente Edam-Volendam in te vullen bij aankomst. Wij gaan uiterst zorgvuldig en discreet met uw gegevens om.


AANSPRAKELIJKHEID


In geen geval draagt Country & Lake enige verantwoordelijkheid voor de huurder in geval van persoonlijk letsel, verlies van of schade aan diens eigendom, hoe dan ook veroorzaakt. Ook in geval van diefstal van eigendom en/of geld draagt Country & Lake in geen geval enige verantwoordelijkheid. We gaan er vanuit dat u hiervoor zelf een reis/ongevallenverzekering afsluit.


ANNULERINGEN


Zie ons Annuleringsvoorwaaronder, link onder aan de Homepagina.


RESERVERINGSVOORWAARDEN  1. U kunt via onze website reserveren, maar het kan zijn dat u telefonisch, schriftelijk of via email heeft gereserveerd. Deze manieren van reserveren zijn voor u en Country & Lake tevens bindend en rechtsgeldig, zodra de aanbetaling is ontvangen.

  2. In geval van een optie, wordt de Kaakberg 5 dagen voor desbetreffende huurder vrijgehouden. Bij verstrijken van de optiedagen, zonder tegenbericht, is Country & Lake gerechtigd om de Kaakberg weer vrij beschikbaar te stellen.


WIJZIGING RESERVERING


Het wijzigen van een eenmaal gereserveerde periode kan alleen indien Country & Lake schriftelijk en/of per email de mogelijkheid van wijzigen bevestigd. Indien de wijziging niet mogelijk is omdat we al bezet zijn, valt de wijziging onder de annuleringsvoorwaarden.


BETALINGSCONDITIES


Nadat de verhuurder akkoord is gegaan met de boeking, maakt u de aanbetaling (50% van de totaalsom) direct over. U ontvangt van ons altijd een een boekingsbevestiging en een factuur met het (gespecificeerde) totaalbedrag. De boeking is bevestigd, zodra de aanbetaling is ontvangen. De tweede helft ontvangen wij 6 weken voor aankomst. Als de tweede helft niet ontvangen is, vervalt uw boeking en bent u de aanbetaling kwijt.
Het kan zijn dat u, na overleg, nog iets moet bijbetalen (bijvoorbeeld op he laatste moment een extra persoon). Doe dat dan direct bij aankomst contant.
U ontvangt daarvoor van ons een kwitantie.


VERANTWOORDELIJKHEID


De persoon die de betaling van de reserveringsbevestiging/factuur doet, is en blijft verantwoordelijk voor zijn of haar medereizigers en moet verzekerd zijn van het feit dat zij op de hoogte zijn van de boekingsvoorwaarden, de huisregels en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. In geval de boekingsvoorwaarden niet worden nageleefd, heeft de eigenaar het recht om aan de huurder de toegang tot de Kaakberg te weigeren. De volgende punten in het bijzonder zijn hierbij van belang:  1. Het aantal personen mag nooit meer bedragen dan op de reserveringsbevestiging vermeld staat.

  2. Roken binnen in de Kaakberg is niet toegestaan. Buiten hebben wij asbakken voor u staan. Boete op de overtreding roken in huis bedraagt €250

  3. Huisdieren zijn alleen toegestaan, met inachtneming van de Huisregels (zie link onder aan de Homepagina) enindien u dit heeft aangegeven bij de reservering.

  4. Bij vertrek dient u de accommodatie opgeruimd en netjes achter te laten. Zie de Huisregels, link onder aan de Homepagina.

  5. Op de dag van aankomst kunt u de Kaakberg vanaf 15:00 tot 22:30 uur betrekken. Indien u eerder of later wilt aankomen kunt u dit aangeven bij uw reservering of door contact met ons op te nemen en kunnen we kijken welke mogelijkheden er zijn.

  6. Op de dag van vertrek dient u de Kaakberg uiterlijk om 11.00 uur te verlaten tenzij anders overeengekomen.


SCHADE/VERNIELINGEN OF ONTBREKEN INVENTARIS OF DIEFSTAL


Tijdens uw verblijf in de Kaakberg bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. Alle vernielingen of schades dienen direct gemeld te worden bij de eigenaars). Wij gaan ervan uit dat u eventueel hiervoor een aansprakelijkheid/reisverzekeringen heeft afgesloten.
Bij opzettelijke vernielingen of diefstal schakelen we altijd de politie in en zullen wij aangifte doen van het voorval. Bij schade/vernieling van roerende en onroerende zaken zijn wij genoodzaakt de kosten voor herstel/vervanging in rekening te brengen.
Indien na het uitchecken er inventaris ontbreekt zijn wij genoodzaakt de kosten voor aanvullen/vervangen van inventaris in rekening te brengen.
Mocht u tijdens uw verblijf uw sleutels verliezen van onze Kaakberg of deze niet zijn ingeleverd bij vertrek, zijn wij helaas genoodzaakt kosten in rekening te brengen die gepaard gaan met het vervangen van de sloten. Aangezien het vervangen van sloten niet goedkoop is, dient u rekening te houden met hoge kosten.
Bij het niet betalen of meewerken om tot een oplossing te komen schakelen wij altijd een 3e partij in en de kosten die hiermee gepaard gaan zullen op u worden verhaald.


WIJ HOPEN OP UW BEGRIP VOOR HET OPSTELLEN VAN DEZE BOEKINGSVOORWAARDEN.
TERMS AND CONDITIONS


To our guests,


Unfortunately, we have had to draw up booking conditions, although that goes against our nature and hospitality. We have only experienced through harm and shame that very occasionally there are people who abuse or try to abuse our hospitality and we would like to prevent that. Hence our decision to include the booking conditions below. Do you have any questions or comments about this? Maybe even an addition, we would like to hear from you.


LEGITIMATION FOR OUR NIGHT REGISTER


You are obliged to fill in the night register form of the municipality of Edam-Volendam upon arrival. We handle your data with the utmost care and discretion.
LIABILITY
In no event does Country & Lake bear any responsibility to the tenant in case of personal injury, loss of or damage to his property. Even in the event of theft of property and / or money, Country & Lake will under no circumstances bear any responsibility. We assume that you take out travel / accident insurance for this yourself.


CANCELLATIONS


See Annuleringsvoorwaarden (= Cancellation Policy) below, link at the bottom of the Homepage, scroll down for English).


BOOKING CONDITIONS


You can make a reservation through our website, but it may be that you have made a reservation by telephone, in writing or via email. These reservation methods are also binding and legally valid for you and Country & Lake as soon as the deposit has been received.
In case of an option, the Kaakberg will be kept free for 5 days for the relevant tenant. At the end of the option days, without notice to the contrary, Country & Lake is entitled to make the Kaakberg freely available again.


CHANGE OF RESERVATION


Changing a period once reserved is only possible if Country & Lake confirms the possibility of change in writing and / or by email. If the change is not possible because the Kaakberg is already booked, the change will be subject to the Annuleringsvoorwaarden (= Cancellation Policy) , link at the bottom of the Homepage, scroll down for English).


PAYMENT CONDITIONS


After the host has approved the booking, you transfer the down payment (50% of the total amount) immediately. You will always receive a booking confirmation and an invoice from us with the (specified) total amount. The booking is confirmed as soon as the deposit has been received. We receive the second half 6 weeks before arrival. If the second half is not received after a reminder, your booking will be cancelled and you will lose the deposit.
It may be that, after consultation, you still have to pay something extra (for example, an extra person at the last minute). Then do so immediately upon arrival in cash.
You will receive a receipt from us.


RESPONSIBILITY


The person who makes the payment of the booking confirmation / invoice is and remains responsible for his or her fellow travelers and must be assured that they are aware of the booking conditions, the house rules and the resulting obligations. In the event of non-compliance with the booking conditions, the owner has the right to refuse the tenant access to the Kaakberg. The following points in particular are important here:
The amount of people may never exceed the amount of people that is stated on the booking confirmation.
Smoking is not permitted inside the Kaakberg. Outside we have ashtrays for you. A fine for the violation of smoking in the house is € 250, see also Huisregels (=House rules)
Pets are only allowed in accordance with the House rules (see link at the bottom of the Home page) and if you indicated this when booking.
Upon departure, you must leave the accommodation tidy and proper. See the Huisregels (=House rules) link at the bottom of the Homepage.
On the day of arrival you can enter the Kaakberg from 3:00 pm to 10:30 pm. If you want to arrive earlier or later, you can indicate this when making your reservation or by contacting us and we can see what options there are.
On the day of departure, you must leave the Kaakberg no later than 11 am unless otherwise agreed.


DAMAGE / DESTRUCTION OR LACK OF INVENTORY OR THEFT


During your stay in the Kaakberg you, as a tenant, are fully responsible for the belongings of the rented accommodation, the furnishings and all matters belonging to the rented accommodation.. Any destruction or damage must be reported immediately to the owners). We assume that you may have taken out liability / travel insurance for this.
In the event of deliberate destruction or theft, we always call the police and we will report the incident. In case of damage / destruction of movable and immovable property, we are obliged to charge the costs for repair / replacement.
If inventory is missing after check-out, we are forced to charge the costs for replenishing / replacing inventory.
If you lose your keys to our Kaakberg during your stay or if they are not returned on departure, we are unfortunately forced to charge costs.